Més Matadepera

Línies programàtiques

Programa electoral. Eleccions municipals. Període 2015-2019 
 1. Transparència, participació i bon govern
 
Els nostres pilars en el govern municipal seran la transparència, l’austeritat, el rigor, l’eficiència i l’honestedat en la gestió dels recursos públics. Cal introduir mecanismes de control democràtic dels comptes locals, i la democràcia s’ha d’obrir al conjunt de la ciutadania de Matadepera i de les entitats i associacions. L’Ajuntament no només ha de ser transparent i obert; ha de potenciar la implicació i la participació de la societat civil organitzada en el disseny, el control i l’execució de polítiques municipals. Les TIC són un recurs molt important per a la modernització de l’Administració.
 
 • Representació efectiva i activa de la societat civil organitzada. Taules de treball sectorials. Àmbits preferents: joventut, cultura, ensenyament, comerç, esports, acció social, sostenibilitat i entorn natural, urbanitzacions.
 • Pressupostos participatius amb la implicació de la societat civil organitzada i dels sectors clau de la vida municipal (joventut, cultura, ensenyament, comerç, esports, acció social, sostenibilitat i entorn natural, associacions de veïns).
 • Donar a conèixer el Reglament de Participació Ciutadana perquè la ciutadania en pugui fer ús i conegui els seus drets.
 • Reunions públiques per tractar temes d’especial interès i rellevància municipal (pressupost municipal, ordenances).
 • Obrir un procés participatiu sobre el futur del camp de golf municipal.
 • Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments, com per exemple al casal Popular de Sant Llorenç dels Pins.
 • Taules de contractació d’obres i serveis obertes a la ciutadania.
 • Potenciar polítiques de comunicació, transparència i democràcia 2.0 a través d’aplicacions específiques, la pàgina web municipal i xarxes socials.
 • Potenciar la informació dels mitjans de comunicació públics (ràdio, Gaseta, web).
 • Informació pública rellevant de fàcil accés (pressupost municipal i estat d’execució; cost de les obres, finançament i estat d’execució, o les retribucions dels polítics).
 • Creació d’una carpeta ciutadana amb tota la relació del ciutadà amb l’ajuntament (peticions, requeriments, multes, gestions, impostos, estat instàncies, etc.).
 • Creació d’un servei d’orientació de mediació a l’Ajuntament per tal d’apropar a la gent la mediació com a forma de resolució  de conflictes diferent o alternativa a la clàssica dels jutjats.
 • Jornades de treball col·laboratiu voluntari (neteja espais naturals, arranjaments, etc.).
 
 1. Cultura
 
Des d’ERC estem determinats a fomentar la Cultura en tots els seus àmbits i expressions. Creiem fermament que l’art i la cultura aporten coneixement i felicitat, i per tant milloren substancialment la vida de les persones. I també és fonamental per a la cohesió de Matadepera, on hi ha bon nombre d’entitats artístiques i culturals que desenvolupen una tasca molt important.
 
 • Creació d’un Consell de Cultura.
 • Defensa i promoció de les expressions de cultura popular matadeperenca i catalana i de les entitats i grups que les porten a terme.
 • Promoció activa de les festes locals i suport a les entitats implicades (Festes de Sant Sebastià, Festa Major, etc.).
 • Foment de l’activitat de les arts escèniques i de la música. Potenciar les propostes vinculades a la cultura catalana, i amb especial atenció en els cicles, produccions locals i d’arreu dels Països Catalans.
 • Suport a la creació, assegurant les condicions perquè les persones puguin realitzar lliurement les seves capacitats creatives en els àmbits del teatre, la música, les arts plàstiques, el cinema, la fotografia, etc.
 • Donar a conèixer des dels mitjans municipals i les xarxes socials l’oferta cultural i les activitats organitzades pel teixit cultural del municipi.
 • Tenir cura del patrimoni històric i artístic de Matadepera en la seva totalitat.
 • Ampliar l’horari de la Biblioteca Àngel Guimerà, sobretot en època d’exàmens.
 • Començar la segona fase del projecte Escola de Música i Teatre Auditori per poder fer realitat la major part de l’activitat esmentada amb garanties de qualitat. És imprescindible disposar d’un espai apropiat, amb l’equipament tècnic necessari. Cal tenir en compte que vetllarem per la sostenibilitat econòmica i energètica de l’equipament.
 
 1. Educació
 
Hi ha un antic proverbi tribal que diu: “Per curar un nen cal disposar dels serveis d’un metge; per educar-lo cal la col·laboració de tot el poble”. Aquesta idea ens serveix per reflexionar sobre la transversalitat en la responsabilitat de l’educació dels nens, nens i joves de Matadepera.
 
 • És per aquest motiu que proposem la creació d’un Consell Municipal de Coordinació per a l’Educació, que compti amb la participació de tots els centres educatius, l’Escola de Música, les associacions de pares i mares i les institucions públiques i privades dels àmbits cultural, social i esportiu que tinguin incidència en la formació, per tal d’elaborar conjuntament un Projecte Educatiu de Poble que defineixi des dels àmbits dels valors i les actituds els aspectes bàsics del model de persona que conjuntament volem formar i en conseqüència el compromís de treballar coordinadament des de cada una d’aquestes institucions per fomentar-los.
 • Potenciació del Consell Escolar Municipal  amb l’objectiu de dinamitzar la coordinació entre els diferents centres educatius , i establir un calendari de reunions fixes al llarg del curs amb l’objectiu de fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu dins el context de Matadepera tenint en compte els referents establerts en el Projecte Educatiu de Poble.
 • Potenciar serveis específics que donin atenció al jovent del poble en horari extraescolar.
 • Suport a les AMPA. Donar suport específic a les associacions de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA no poden ser vistes des de l’Ajuntament com unes entitats que es limiten a gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.
 • Suport i recursos per al manteniment i el finançament de l’escola bressol municipal Ralet Ralet i de tots els centres públics.
 • Vetllar la planificació de l’oferta pública a l’escola primària per aconseguir la consolidació a mitjà termini de les línies ofertes en els dos centres.
 • Potenciar la creació d’activitats de suport sobre les matèries instrumentals bàsiques adreçades a l’alumnat que ho requereixi en horari extraescolar i a cada centre públic amb coordinació amb les AMPA i la direcció del centre.
 • Incrementar l’oferta pública postobligatòria en l’àmbit dels ensenyaments esportius. Vetllar per l’ampliació de l’oferta educativa pública en el context de l’educació postobligatòria complementant l’actual oferta del batxillerat. Considerant la rellevant cultura esportiva del nostre poble, es proposa obrir la formació reglada dins l’àmbit dels ensenyaments esportius establerts pels Cicles Formatius de Formació Professional i d’Ensenyaments del Règim Especial d’Esports.
 • Potenciació i finançament de l’Escola de Música Frederic Mompou.
Revisar l’oferta anual de places tant quantitativament com qualitativa adaptant-les a les necessitats canviants de la població i en consonància amb el projecte educatiu de l’escola.
Establiment d’un suport administratiu específic a la direcció de l’escola en els àmbits econòmic i de gestió del personal per donar resposta a les seves necessitats reals de funcionament. 
Ajustament de les relacions laborals entre el professorat i l’administració local d’acord amb les activitats, la dedicació i les característiques de cada lloc de treball i els perfils docents i professionals dels professors que han d’ocupar cada plaça.
 • Suport a les famílies en l’àmbit escolar. Establiment d’un camí /itinerari  que vagi des de diverses parts del poble fins a les escoles d’Educació Primària i l’Institut  que doni seguretat a les famílies dels alumnes que van sols des de casa a l’escola. Aquest itinerari ha de quedar marcat a terra per facilitar el seu seguiment per part dels alumnes i respecte dels vehicles que circulin per aquests indrets.
Creació d’un banc del temps per fomentar el voluntariat i la col·laboració entre les famílies en els àmbits educatius, de suport i logística.
Creació d’un Servei d’Acompanyament en el transit a l’educació postobligatòria  establint un programa municipal de suport als centres educatius i a les famílies que ho requereixin que faci un servei d’acompanyament dels alumnes en el trànsit de l’educació secundària obligatòria a la postobligatòria, dedicant major atenció a aquell alumnat que més ho necessiti.
Estudiarem amb el concessionari del servei la compatibilitat d’horaris de les entrades i sortides als centres amb el transport públic.
 • Reconeixement i promoció de l’excel·lència educativa. Creació d’un premi anual per als docents i iniciatives pedagògiques més innovadores i d’impacte de Matadepera.
Celebració anual d’una Jornada d’Èxit Educatiu per fomentar la col·laboració, on es convidarien referents en l’àmbit educatiu i pedagògic. 
 
 1. Salut
 
Els ajuntaments tenim competències pròpies de salut pública i un paper fonamental en la protecció i la promoció de la salut, una prioritat bàsica per a la cohesió i la justícia social.
 
 • Salut comunitària. Col·laboració entre els serveis d’atenció primària, acció social i salut pública.
 • Promoure accions i dotar de recursos per a la formació, prevenció i promoció de la salut als centres educatius i també entre col·lectius com la gent jove, la gent gran i les dones.
 • Organització de xerrades a mares i pares per oferir eines per educar en la salut els seus fills.
 • Promoció de l’activitat física i l’esport.
 • Envelliment actiu. Creació d’itineraris accessibles i amb monitoratge.
 • Impulsar, amb els serveis socials, el seguiment proactiu dels pacients crònics complexos i amb malaltia avançada.
 • Dotar d’aparells desfibril·ladors a tots els equipaments municipals i altres espais públics d’alta freqüentació.
 
 1. Acció Social
 
 • Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, sobretot a la gent gran sense plena autonomia que viu sola.
 • Promocionar i donar suport al voluntariat.
 • Foment de l’envelliment actiu.
 • Coordinació amb Benestar i Família (Generalitat), Diputació i Consell Comarcal del Vallès Occidental per promoure actuacions i serveis conjunts (infància i adolescència, gent gran).
 • Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de la teleassistència.
 • Impulsar un banc del temps.
 • Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les àrees (habitatge, salut, educació, ocupació...).
 • Disposar d’alternatives d’habitatge per a les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió.
 • Accions de formació i suport per a les persones que tenen cura de persones dependents.
 
 1. Esport
Matadepera es troba en un entorn natural immillorable per a la pràctica d’esport a l’aire lliure, i també compta amb moltes entitats i clubs esportius que fan una gran feina formativa de base i que també són reconeguts a nivell competitiu.
 
 • Construcció del camp d’hoquei municipal.
 • Suport a les entitats esportives de Matadepera.
 • Potenciació de l’esport educatiu, inclusiu i de salut.
 • Ampliar els horaris dels equipaments esportius, i obrir-los a la pràctica esportiva de les entitats i la ciutadania.
 • Donar a conèixer des dels mitjans municipals i les xarxes socials l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit esportiu del municipi.
 
 
 1. Comerç
Volem que Matadepera sigui un poble viu i dinàmic. Tenim un potencial natural, cultural i patrimonial immens, i ho hem d’aprofitar.
 
 • Defensar i potenciar el comerç urbà i de proximitat, tant entre els matadeperencs com entre els milers de visitants que visiten el Parc Natural o les instal·lacions esportives properes. Campanyes informatives i de promoció.
 • Potenciació dels espais agraris locals i la producció d’aliments ‘Fets a Matadepera’, i impulsar un mercat de productes locals (km 0).
 • Suport i treball conjunt amb l’Associació de Comerciants de Matadepera per implementar campanyes i projectes amb l’objectiu de millorar l’oferta comercial de Matadepera.
 • Facilitar l’accés al comerç del centre habilitant l’aparcament del voral de la riera de les Arenes i potenciant l’aparcament soterrat del Casal de Cultura.
 • Millorar la senyalització i elaborar una guia de comerços, restaurants i serveis.
 
 1. Una Matadepera sostenible i orientada al Parc Natural
 • Presència activa en els òrgans de gestió i de decisió del Parc Natural. Som Parc volem incidir en la presa de decisions. Volem vetllar també per limitar l’impacte negatiu de la creixent afluència de visitants al Parc.
 • Campanyes de sensibilització per a un accés responsable al Parc Natural.
 • Suport als Bombers Voluntaris i a l’ADF.
 • Vetllar per la preservació i l’ampliació del patrimoni natural.
 • Estudiar la contractació d’un enginyer forestal.
 • Instal·lació de calderes de biomassa a equipaments municipals.
 • Participació activa en el projecte Boscos del Vallès, per a la implantació de la biomassa a Matadepera i a la comarca. La gestió forestal serà un dels eixos de la nostra actuació, cal gestionar la massa forestal per evitar el risc d’incendis i alhora per al seu aprofitament energètic. És una oportunitat tant per a la prevenció d’incendis forestals com per a l’assoliment d’una font energètica neta i fins i tot per al desenvolupament d’activitat econòmica i ocupació.
 • Impuls al sector primari de Matadepera.
 • Consolidar definitivament els horts urbans de Matadepera.
 • Continuarem incidint en la correcta separació dels residus domèstics, en la reducció, la reutilització i el compostatge domèstic. Impulsarem campanyes juntament amb el comerç local per reduir els envasos.
 • Potenciació dels vehicles elèctrics (del parc de vehicles municipals), i instal·lació de punts de recàrrega al poble.
 • Millorar l’eficiència energètica municipal i elaboració de plans d’eficiència energètica (enllumenat públic, equipaments, etc.).
 • Fomentar l’estalvi d’aigua, la instal·lació de reductors del consum, i vetllar per les inversions a la xarxa per millorar-ne l’eficiència i minimitzar les pèrdues.
 • Foment de la mobilitat no motoritzada amb espais específics a la via pública (carrils bici) i del transport públic.
 • Vetllarem per la neteja de les parcel·les
 
 1. Via pública i parcs
 • Planificació i calendarització d’actuacions a les urbanitzacions.  Pla de treball consensuat amb les diverses associacions de veïns de Matadepera.
 • Millora de la senyalització vertical i horitzontal, i dels plànols de situació.
 • Les noves inversions en enllumenat i asfaltat tindran en compte criteris d’eficiència i sostenibilitat. Asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers, i enllumenat eficient i de tecnologia LED.
 • Manteniment dels parcs i jardins municipals.
 • Parcs segurs per als infants, i instal·lació de nous elements de joc per als infants en els parcs més pròxims als centres escolars.
 
 1. Mobilitat
 • Estudiarem amb el concessionari del servei possibles millores i canvis de freqüències i horaris per millorar l’ocupació del servei. Compatibilitzar el transport públic amb els horaris d’entrada i sortida als centres escolars.
 • Estudiar la instal·lació de Wi-Fi al transport públic.
 • Pacificar el trànsit i l’aparcament en zones d’accés al Parc Natural molt concorregudes els caps de setmana a l’entorn del Cavall Bernat i el camí dels Monjos.
 • Planificar un sistema de busos llançadora per quan estigui operativa l’estació de ferrocarrils de Can Roca.
 
 1. Governació
 • Dotar dels mitjans necessaris la policia municipal per al desenvolupament correcte i segur de la seva tasca.
 • Tinença responsable d’animals domèstics. La dignificació i el respecte a la vida dels animals és una prioritat.