Pressupostos municipals 2023

Diners
Diners | Erprofe

Les perspectives econòmiques per 2023 s’enfoquen clarament a la baixa, tenim una inflació a l’alça amb un decreixement de l’economia per la conflictivitat mundial i un preu de l’energia desorbitat. Els municipis no podrem fer un pressupostos expansius, caldrà preveure uns pressupostos molt ben gestionats amb una despesa continguda i eficient. A més, els nous pressupostos han de recollir les qüestions discutides i aprovades pel Ple i que no han estat implementades sense motius.

 

Matadepera amb una despesa de 13 milions d’euros, suportada bàsicament pels impostos i taxes a la ciutadania (pugen l’ICIO i d’altres taxes) precisa d’una gestió acurada i una redistribució encaminada a millorar els serveis públics, existents o nous.

 

Sabem que la despesa energètica dels serveis municipals és un dels punts que cal abordar amb contundència. Fa quasi bé 3 anys que vam aprovar, al Ple ordinari de 21 de gener de 2020, l’elaboració d’un pla director que posés en evidència el consum d’energia i les possibles alternatives amb renovables, de fet, ja s’havia pressupostat per aquest any; a hores d’ara, s’han produït només avenços intuïtius amb plaques fotovoltaiques, sense una orientació clara cap a on volem anar, ni conèixer la despesa i l’estalvi que haurien suposat per als propers anys. Una bona actuació hagués estat la constitució de la comissió sobre sostenibilitat amb els usuaris i agents implicats en l’ús i consum de l’energia.

 

No podem ignorar, al marge de les responsabilitats ja adquirides, el nous reptes de la societat. Cal respondre a la insostenible mobilitat actual, el consum d’aigua i la seva reutilització, l’habitatge i la creixent amenaça d’incendi. Cal preveure els recursos econòmics suficients per poder disposar d’una anàlisi tècnica que permeti abordar les solucions més adequades.

 

Aquests son els pressupostos que necessita Matadepera.