Programa d’ERC Matadepera per a les Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019

Acció, compromís i projecte

 

Introducció

Teniu al davant el programa d’Esquerra Republicana de Matadepera. Un programa pensat per treballar al servei de la comunitat i servir amb criteris de proximitat i confiança. Volem fer un poble millor del què el tenim. Més social, més solidari, més equilibrat i més engrescador. Estem convençuts que amb la teva confiança, podrem fer-ho.

Som acció perquè som un equip inquiet, il·lusionat, responsable, solvent i professional bolcat en Matadepera. Ens mou fer un poble engrescador, participatiu i actiu on tothom se’n senti part, s’hi senti segur, hi projecti el futur. Som aquí perquè som l’alternativa.

Per una Matadepera que revitalitzi el comerç i el dinamisme al casc antic, integri el conjunt de la població, faci participar i aglutinar totes les entitats i associacions que la fan bategar, la fan créixer en diversitat i permet enorgullir la seva gent.

Som compromís perquè estimem Matadepera, perquè la vivim a través de les seves festes i tradicions i a través de la cultura i l’esport; perquè treballem pel benestar des del més menut dels seus infants, fins al més gran dels seus avis, perquè vetllem per les necessitats de cadascun dels ciutadans, per les seves preocupacions, per les seves il·lusions. Perquè volem que el jovent es quedi al poble, sigui el batec de les entitats i les associacions i trobi recursos per arrelar-hi.

Per una Matadepera que cuidi l’entorn, perquè conviure amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac no sols és un dret sinó que és un deure i un privilegi, però ens obliga a pensar en models sostenibles per a avui i per al futur.

Tenim un projecte clar per Matadepera. Polítiques actives d’activació per al comerç, pels equipaments municipals, pels reptes immediats de mobilitat, habitatge, seguretat i serveis a les persones, de promoció de la dona, des de la perspectiva del feminisme.

Ens mou la vocació de servei públic perquè creiem en una altra manera de fer política, més empàtica, més propera, més transformadora.


 

Som acció, som compromís, tenim projecte.


 

1. Eix poble

 

1. Govern obert, ètic, transparent i participatiu

Cal estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups.

Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat d’oportunitats.

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la responsabilitat social. Reivindiquem així la construcció col·lectiva de polítiques públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, amb les associacions i grups d’interès que s’hi relacionen.

En qualsevol cas, però, aquesta concepció de la democràcia oberta ja esdevé natural en nosaltres, perquè la gent d’Esquerra Republicana, a diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la democràcia participativa com a eines determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme: repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible i obrint la democràcia a tothom.

Els seus continguts principals són:

1. La transparència i el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir els plens, oferir accés a la informació, elaborar informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques.

2. La participació: Consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió dels nostres ajuntaments basat en la democràcia participativa.

3. La cooperació: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora, amb la ciutadania.

Per tal d’evitar que el sistema democràtic hagi de suportar aquests casos de mala gestió o corrupció, l’única resposta possible és comprometre’s amb el bon funcionament de la democràcia local i aprofundir-hi mitjançant un model de gestió ètic, honest, participatiu i transparent.

Mantenim el nostre compromís ferm amb la qualitat democràtica, la participació ciutadana i el bon govern. La Llei catalana 19/2014 sobre transparència, accés a la informació i bon govern ha posat les bases per exercir-lo.

 

Mesures:

 • Elaborarem un codi ètic, de bon govern i de conducta, que reguli els comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, personal directiu i càrrecs de confiança, la relació del govern amb el personal treballador i les relacions de l’ajuntament amb la ciutadania. Aquest codi haurà de ser dut a terme de manera consensuada i participativa en el si de la corporació i haurà de tenir mecanismes de seguiment, regulació i avaluació.

 

 • Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.


 

 • Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera complementària a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència municipal, la rendició de comptes, la informació pública i la participació ciutadana.


 

 • Així mateix, també impulsarem que les empreses municipals i els organismes autònoms, difonguin de manera periòdica i actualitzada tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i estadística que es consideri rellevant.


 

 • De manera específica, farem un esment especial en la transparència pel que fa a tota aquella informació relativa a:


 

  1. Càrrecs electes i òrgans de govern

  2. L’organització interna i el personal municipal

  3. Planificació i l’actuació municipal

  4. Informació econòmica i financera

 

 • Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició de comptes. Ens comprometem a presentar, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de cada exercici pressupostari, per a la seva publicació, un informe de les principals actuacions dutes a terme que ha de contenir almenys:

 

  • El grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.

  • La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu cost.

  • La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la població, desagregada per sexe sempre que sigui possible.

  • La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.

  • Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.

  • Així mateix, ens comprometem de manera periòdica a donar compte a la ciutadania de totes les actuacions municipals a través de les estructures participatives habilitades amb aquest efecte.

 

Lluita contra la corrupció

Mesures:

 • Establirem pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte d’integritat és una eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord signat entre un govern i totes les empreses licitadores en qualsevol contracte de l’administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborns, ni participarà en conxorxa amb la competència per obtenir el contracte. A més, les empreses licitadores estaran obligades a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que tinguin relació amb el contracte.

L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc d’exclusió permanent de l’empresa licitadora.

 • Implementarem la centralització de les compres de l’administració pública mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la transparència de les compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és públic i la ciutadania pot fer-ne el seguiment.

 

 • Impulsarem un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, regals institucionals i convits institucionals. Supressió de les targetes de crèdit de què gaudeixin càrrecs institucionals o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels viatges oficials.


 

Qualitat democràtica i democràcia participativa

Optem per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa, que accepti i reconegui més protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten. La implicació de la ciutadania en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la comunitat.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat reconeix el dret de tothom “a la ciutat”.

Mesures:

 • Elaboració participativa de plans i reglaments de participació, tant en l’àmbit general de ciutat com específics d’àmbit sectorial (dones, joves, persones nouvingudes, cultura, etc.), en el cas que no existeixin, i adequació dels reglaments existents, en cas que hi siguin.

 • Participació formal: Establiment d’estructures de participació: consells de participació d’àmbit general de ciutat (consells de ciutat o de vila) o d’àmbit sectorial, amb reglaments clars i competències efectives i específiques.

 • Participació territorial: Creació de consells territorials i de barris. Amb capacitat d’incidència en les polítiques que els puguin afectar, amb competències clares i efectives i, en funció de les realitats, disposició de pressupostos de lliure disposició.

 • Impuls de processos de participació de caràcter general o sectorial: Plans estratègics de ciutat; debat participatiu del PAM; plans d’equipaments; plans de mobilitat; plans d’acollida; plans d’igualtat, de jovent, de cultura, d’esports, etc.

 • Implementació dels pressupostos participatius, com l’expressió màxima de la ciutadania en la codecisió i implicació en els afers de la ciutat.

 • Impuls d’iniciatives d’acció comunitària: millora de barris, processos d’iniciativa ciutadana i d’apoderament ciutadà.

 • Establiment de polítiques de foment de l’associacionisme, associacionisme 2.0 (portal d’entitats) i impuls de la gestió cívica d’equipaments i serveis de titularitat municipal.

 • Impuls decidit a la participació a títol individual, tant en les estructures formals com en els processos de participació en general. Creació del registre ciutadà.

 • Definició d’una clara política de comunicació municipal. “Sense informació no hi ha participació”. Utilització de les TIC en l’àmbit de la comunicació i la participació. Especialment instruments com Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. Creació d’un newsletter específic.

 • Impuls de les TIC com a instruments de participació. Utilització en la mesura de les possibilitats del vot electrònic.

 • Aprofitament de la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a metodologia de presa de decisions en aquelles qüestions de caràcter general.

 • Elaboració d’un codi de conducta d’àmbit municipal. Codi ètic que reguli les responsabilitats dels càrrecs electes o de designació, les relacions dins l’Ajuntament i d’aquest amb la ciutadania.

 • Reconeixement formal dins el reglament de participació i el ROM dels drets de la ciutadania vinculats a la participació.

 • Impuls i millora d’oficines d’atenció a la ciutadania i implementació de metodologies àgils i eficaces de recollida de queixes i suggeriments.

 • Canvi de la dinàmica de subvencions a les entitats. Cap a un model en el qual els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació. Elaboració participativa i consensuada dels criteris i barems de les subvencions i la rendició de comptes.

 • Elaboració de plans d’usos i serveis dels equipaments municipals i dels centres escolars del municipi, en resposta a la necessitat d’obrir-los al seu entorn i ser un element central de la participació ciutadana. Potenciació també de la creació de consells de gestió dels equipaments.


 

2. Joventut

 

Habitatge, perquè no tothom no hagi de marxar del poble

Emancipar-se és sinònim de marxar del poble. 

Tots els plans locals de joventut des del 2005 parlen d'aquest problema i durant els anys no s'ha posat remei a aquesta situació. És necessari un canvi polític per aconseguir solucionar aquest problema. El nostre objectiu és que les i els joves puguin continuar vivint a Matadepera.

Mesures:

 

Durem a terme un pla local d'habitatge. D'altra banda, farem una nova promoció d'habitatge de protecció social. Només hi ha 75 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.

 

 • El pla local d'habitatge: Com l'instrument adient per al desenvolupament d'una política d'habitatge en l'àmbit local. En aquest document, s'inclou una diagnosi del problema, les necessitats que existeixen i els programes a desenvolupar de manera transversal.

 

 • Impulsarem la rehabilitació d'habitatges per incentivar l'oferta i la recuperació del patrimoni.


 

 • Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d'habitatge


 

 • Farem una nova promoció d'habitatges públics de lloguer social amb una correcta rotació i adjudicació.


 

Oci i entreteniment, revitalitzar el poble també per als joves

Els i les joves tendeixen a viure una oferta d'oci i entreteniment pròpia. L’oferta de Matadepera és inadequada per al jovent, que s’acaben desplaçant a altres municipis.

 

En el temps d’oci, Matadepera té el pitjor atribut d’un poble dormitori: no té espais de trobada ni comunitaris consolidats. Això dificulta l’arrelament i facilita el desplaçament a altres indrets.

 

En l'oci nocturn, les úniques festes que s'identifiquen durant l'any són la Festa Major, la Festa de Sant Sebastià, el Quan cau la nit i el Cap d'any. L'assistència de joves en el cicle del dijous a l'hotel és molt reduïda i cal canviar-ne el format i grups. El nostre municipi suspèn en aquest tema.

 

Cal que l'Ajuntament impulsi i organitzi més festes i concerts durant l'any, i sempre, tenint present els interessos juvenils. Pel que fa a la Festa Major, no sempre s'escullen els grups d'una manera 100% democràtica i cal tornar a donar veu al col·lectiu jove.

 

Tot i això, no s'ha d'oblidar que activitats com el cinema, la programació del teatre, la música, la radio o el concurs de curtmetratges Filma't, s'han de continuar promocionant i involucrat al jovent d'una manera transversal.

 

Mesures:

 

 • Promoure concerts i petits festivals durant l'any perquè els joves no hagin de marxar sempre.

 • Incentivar a les entitats juvenils a organitzar activitats i festes. Des de l'Ajuntament, donarem suport a les entitats juvenils per aconseguir un poble viu.

 • Farem que les entitats juvenils tinguin veu i decisió durant la Festa Major, en especial per escollir els grups de música per les festes on els joves són els protagonistes.

 • Garantirem i potenciarem la viabilitat d'activitats d'oci pels joves

 • Dinamitzarem l'hotel com a veritable punt de trobada. Adaptarem el "Dijous a l'hotel" als calendaris, horaris, espais i estils musicals juvenils mitjançant les entitats d'aquest col·lectiu.

 • Promocionarem activitats culturals i comunitàries.


 

Mobilitat o la millora de la xarxa de transport públic des del punt de vista juvenil

 

Els problemes de mobilitat afecten especialment al jovent, dificultant d'aquesta manera la vida social, laboral i estudiantil. Necessitem una xarxa de mobilitat extensa i eficaç que s'adapti a les necessitats de totes les persones. També s'ha de tendir cap a la democratització del transport públic, tot garantint l'autonomia de les persones.

 

En el nostre poble, el transport públic és escàs amb un gran predomini del transport privat. Els problemes són molt evidents i cal una millora de la xarxa de transport públic.

 

Mesures:

 

 • Crear uns serveis de transport nocturn pels caps de setmana.

 

 • Ampliar la freqüència i horaris segons les necessitats dels joves.


 

 • Coordinar els horaris del bus amb els de l'Institut


 

 • Ajudarem a fer pressió a totes les institucions per aconseguir un preu just en el sistema tarifari d'ATM.

 

Participació i apropar l’Ajuntament a les i els joves

 

La participació ciutadana és pel republicanisme un dels pilars fonamentals d'un sistema democràtic sa. En aquest sentit, per tal d'apropar la política municipal a les persones joves i fomentar la cultura participativa seguirem dues estratègies: Fer una administració electrònica modernitzant i digitalitzant l'Ajuntament.

 

Mesures:

 

 • Potenciarem l'ús de les noves tecnologies, ja que permet una comunicació més directe i arribar a sectors de la població que normalment es mantenen allunyats.

 

 • Creació dels espais i eines necessàries per involucrar a les persones.

 

 • Promoure el sorgiment d'iniciatives, propostes o idees juvenils.

 

 • Consell Local de Joventut com a òrgan on hi hagi tot el jovent organitzat i partits per defensar els interessos del jovent, coordinar i donar suport al moviment. Interlocutor necessari en totes les polítiques que afectin el jovent.

 

 • Pressupostos participatius, com una eina per apoderar a la població i que puguin decidir on es destinen els seus diners.

 

Entitats juvenils

Les associacions juvenils fan una feina molt important per donar un dinamisme juvenil a Matadepera. Tot i això, ens trobem amb unes entitats amb dificultats per dur a terme les seves activitats més enllà d'algun dia puntual. Tampoc tenen el mateix tracte que d'altres entitats i algun cop s'ha dificultat l'ús d'algunes instal·lacions.

 

A diferència de la gran majoria d'entitats, les entitats juvenils reben els diners públics de manera indirecta. Com a entitats no poden pagar per elles mateixes les factures i només es cobreixen la meitat de les seves despeses. A aquests problemes s'afegeix la dificultat d'involucrar noves persones en l'associacionisme. Creiem fermament en la necessitat d'implementar des dels municipis estratègies per promoure les entitats juvenils, donar suport en tot el que necessitin i fomentar el reconeixement de la seva contribució social.

 

Mesures:

 

 • Promourem les entitats juvenils en els centres educatius per augmentar el teixit associatiu del poble.

 

 • Garantir suficients equipaments per donar resposta a necessitats jovent, fomentarem la cogestió.


 

 • Facilitarem una web a les entitats juvenils per donar-se a conèixer entre la població. Impulsarem la coneixença mútua entre entitats


 

 • Ajudarem a les entitats juvenils en qualsevol activitat que vulguin dur a terme per tal de reviure el poble.

 

Educació juvenil

L'educació i la formació són l'eix vertebrador del desenvolupament d'una societat. Des del republicanisme entenem l'educació com un dels principals elements per l'emancipació econòmica, intel·lectual, social i física de l'individu. Des de l'ajuntament, cal fomentar unes estructures dinàmiques i adaptables a les necessitats educatives del moment i del poble. No disposem d'un projecte educatiu de poble i des del consistori no sembla que hi hagi interès a fer-ne un. A més a més, tenim una biblioteca que no s'acaba d'adaptar a les necessitats juvenils i són molts els alumnes que se'n van a Terrassa durant èpoques d'exàmens.

 

 • Ampliarem els horaris de la biblioteca.

 

 • Obrirem la biblioteca durant els caps de setmana en èpoques d'exàmens.


 

 • Estudiarem ampliar la biblioteca o crear-ne una de nova que disposi de l'espai necessari per al seu bon funcionament.

 • Insonoritzarem la biblioteca perquè no es sentin els sorolls que vénen de fora.

 

 • Habilitarem aules d'estudi, en especial en èpoques d'exàmens, tot adaptant els horaris a les necessitats de les persones joves.


 

 • Fomentar xerrades i cursos sobre tots els àmbits en els centres educatius per aconseguir una ciutadania crítica i participativa.


 

 • Promoure la cultura popular de Matadepera per potenciar el sentiment de pertinença al poble


 

 • Facilitarem l'accés a les diverses extraescolars del poble a qui ho necessiti.


 

 • Promourem intercanvis culturals amb altres països.

 

Salut juvenil

La salut és un dret fonamental de totes les persones.

 

En el camp de les drogodependències:

 

 • Promourem campanyes informatives i tallers per tal que el jovent tingui tota la informació sobre els efectes, riscos i conseqüències de l'abús dels tòxics.

 

 • Garantirem les mesures de desintoxicació per les persones consumidores i treballarem per revertir l'estigma que la societat imposa a aquestes persones.


 

 • Distribuirem alcoholímetres en les zones d'oci i consum d'alcohol per tal d'assegurar que qui condueixi estigui en condicions


 

 • En el camp de la salut sexual i reproductiva, apostarem per una política d'educació en la sexualitat, posant a l'abast del jovent tota la informació sobre mètodes anticonceptius i hàbits per desenvolupar una sexualitat saludable.


 

 • Proporcionarem informació sobre els diferents mètodes d'IVE i realitzarem acompanyament durant el procés.


 

 • Impulsarem campanyes educatives de la salut menstrual, oferint alternatives sostenibles i saludables com la copa menstrual o les compreses de tela.

 

El camp de la salut mental l'hem d'entendre com una part substancial de la salut, que té la mateixa rellevància que la salut física.

 

 • Treballarem amb programes on es fomenti l'autoestima i les habilitats socials.

 

 • Potenciarem l'esport com una eina de foment de la salut física i mental del jovent.


 

 • Promourem hàbits alimentaris saludables, per tal d'evitar trastorns de la conducta alimentària com l'anorèxia, la bulímia o la vigorèxia. També cal evitar discriminacions com la LGTBI+fòbia, el masclisme, el racisme, cànons de bellesa o models normatius de parella, ja que afecten el nostre benestar emocional i formen part de l'arrel de molts problemes.

 

Feminisme juvenil

 

En els últims anys la mobilització que reclama l'assoliment de la igualtat de gènere ha experimentat un creixement notable. És cabdal que posem les institucions al servei de la gent i assolir una igualtat efectiva, que no només sigui sobre el paper. Necessitem un Ajuntament que apliqui una perspectiva feminista transversal en totes les polítiques públiques i hem de ser un municipi capdavanter en l'eradicació del masclisme. També cal recordar que actualment tenim un Pla d'Actuació per a la Igualtat de Gènere que data de l'any 2012, cal urgentment fer-ne un de nou. Per una banda, feminitzarem l'ajuntament i d'altra banda visibilitzarem la lluita feminista a la gent. Apostem per feminitzar les institucions a tots els nivells.

 

 • Crearem una regidoria d'Igualtat que treballi contra la discriminació per raó de gènere.

 

 • Oferirem una assistència social integral i adaptada a les necessitats de les dones.

 

 • Elaborarem un Pla d'Igualtat que fixarà els objectius concrets en matèria d'igualtat que s'hauran d'assolir, així com les estratègies i les pràctiques transversals que s'adoptaran des de l'acció municipal per assolir-ho.

 

 • Elaborarem un protocol d'actuació contra agressions masclistes. Treballarem per visibilitzar la lluita feminista i apropar-la a la població.

 

 • Garantirem que els espais d'oci siguin lliures de sexisme.

 

 • Realitzarem tallers i xerrades per la sensibilització social.

 

 • Als centres educatius proporcionarem material no-sexista i fomentarem les xerrades en aquest àmbit.

 

 • Realitzarem formacions de prevenció de la violència de gènere.

 

 • Promourem jornades de sensibilització sobre la distribució de les responsabilitats familiars i domèstiques.

 

 • Feminitzarem el nomenclàtor del poble estipulant una quota de gènere


 

3. Dones

 

Objectius

 1. Efectivitat en la igualtat entre dones i homes, tot evitant qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques.

 

 1. Transversalitat: Tots els àmbits de l’Ajuntament han d’incorporar la mirada de gènere:

 

 • Polítiques de formació i ocupació per garantir l’accés de les dones a llocs de treball en igualtat de condicions, a través del servei de llar d’infants i cura de les persones dependents, cal que els serveis locals de promoció econòmica,inserció laboral i serveis socials vetllin especialment perquè les dones de qualsevol edat, formació i condició puguin viure del seu treball i gaudir d’independència econòmica.

 

 • També es vetllarà per un ús no sexista del llenguatge en l’atenció al públic i totes les comunicacions municipals, així com en l’ús d’imatges i dissenys destinats a la publicitat i comunicació institucional.

 

 • Es garantirà el bon funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, es disposaran recursos per l’assistència i acolliment de dones i infants víctimes de violència masclista o es garantiran els protocols d’acompanyament i derivació a ens supramunicipals.

 

 • Es prioritzarà una formació específica per a aquells professionals que puguin detectar o atendre víctimes de violència masclista, i de manera molt especial, per a les policies locals.

 

 • També es vetllarà la planificació urbanística, del transport públic, de les activitats esportives i lúdiques perquè siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de la població en general.

 

Mesures:

 

 • Es revisaran les ordenances municipals i el Reglament d’Ordenació Municipal d’acord amb la Llei 17/2015 per tal de garantir la igualtat efectiva en tots els òrgans municipals i aquells en els quals l’Ajuntament participi.

 

 • L’eradicació de la violència masclista: es faran públiques les dades corresponents de violència masclista al municipi en la memòria policial.

 

 • Es revisarà el pla d’igualtat de 2012 a 2015 vigent per pròrroga.

 

 • Garantirem els recursos adients per a la cura de les persones dependents.

 

 • Avançarem cap a flexibilitats horàries i de permisos laborals paritaris i intransferibles que permetin la corresponsabilitat familiar.

 

 • Garantirem, en totes les estructures administratives institucionals i no institucionals, la participació de dones en condicions de representació paritària.

 

 • Promourem l’elaboració, implementació i avaluació del pla d’igualtat municipal. Si s’escau, aprovarem l’adhesió al pla de polítiques de dones de l’àmbit comarcal, i vetllarem perquè s’implementin.

 

 • Donarem compliment estricte a la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

 • Promourem un gran pacte social, amb el compromís eradicació de la violència masclista en totes les formes.

 

 • Lluitarem per l’erradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus infants –en col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 

 • Formarem en perspectiva de gènere i violència masclista tota la plantilla municipal i molt especialment el personal que treballa atenent les persones.

 

 • Donarem suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció, detecció i reparació de la violència masclista.

 

 • Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el col·lectiu de gent jove.

 

 • En cas de feminicidi a Catalunya, establirem un recordatori i condemna a totes les formes de violència masclista a cada ple municipal posterior a l’esdeveniment, tal com es fa al Parlament de Catalunya.

 

 • Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals, entre d’altres.

 

 • Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de gent gran.

 

 • Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones als municipis mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.

 

 • Promourem la participació paritària de les dones en tots els espais de participació municipals.

 

 • Promourem l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza en les comunicacions internes i externes de l’Ajuntament, evitant l’ús sexista del llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i els treballadors i treballadores municipals

 

 • Preveurem mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista.

 

 • Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.

 

 • Prioritzarem l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que incloguin criteris de paritat en les seves juntes.

 

 • Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení.

 

 • Promourem la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències.

 

 • Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis considerin adequades.

 

 • Ens adherirem a les campanyes supramunicipals de visibilització i empoderament de les dones, mitjançant mocions de suport i accions locals.

 

4. Famílies

Mesures globals:

 

 • D’acord amb el projecte de Reforma Horària impulsat des de la Generalitat, promourem iniciatives pilot de conciliació familiar, aportant logística (transport, monitoratge subvencionats).

 

 • Protegirem el dret a un habitatge digne per a la totalitat de la nostra població, promovent la construcció d’habitatge social (sota paràmetres de sostenibilitat mediambiental). Assegurarem la disponibilitat d'habitatge amb contractes de lloguer i amb quotes per a joventut, famílies i col·lectius amb especials dificultats.


 

ESCOLA BRESSOL:

 

 • Estudiarem el servei subcontractat a EULEN per assegurar un salari digne, just i unes condicions de treball òptimes.

 

PARC I ESPAIS FAMILIARS:

 

 • Condicionarem i millorarem accessos i condicions dels parcs municipals (Torredemer) per a persones amb mobilitat reduïda o cotxes d’infants.

 

 • Estudiarem la ubicació d’un bar / cafeteria proper al parc, amb servei (WC).

 

ESCOLA DE MÚSICA:

 

 • Ampliarem les ajudes a col·lectius vulnerables amb les taxes de l’escola (famílies nombroses, monoparentals i famílies en situació vulnerable).

 

5. Xarxa educativa de poble

 

L’educació del futur comença en el present”

 

La democratització de l’educació ens porta a entendre la importància d’una societat democràtica, crítica i moderna, posant a l’abast del poble tots els mitjans per afavorir l’equitat en educació, com un element ja prioritari del sistema educatiu de Catalunya i per tant, també del nostre poble. Així doncs un sistema educatiu és equitatiu si proveeix dels coneixement bàsics i garanteix la igualtat d’oportunitats davant les possibilitats d’optar o no per una formació superior, sent vital en el nostre municipi poder fomentar l’eix d’educació sostenible com un element de futur.

 

Així doncs, el nostre punt de vista es basa en un projecte educatiu transversal, el qual ha de ser obert, amb un impacte real i la màxima qualitat aconseguint produir uns resultats escolars pertinents i eficaços.

 

L’educació impregna tots els diferents vessants de la vida del poble. No hem d’identificar educació només amb educació reglada. Tot els agents socials són susceptibles de reforçar i acollir els valors ciutadans republicans i DEMOCRÀTICS i com a tal s’ha de fer polítiques decidides a incentivar el treball conjunt de tots els agents educadors del nostre municipi. El nostre objectiu és buscar un impacte educatiu real en la nostra societat.

 

Un altre eix del projecte educatiu ha de ser l’EQUITAT en l’accés als diferents espais i serveis educatius, no només els reglats (ja garantits per llei), parlem també dels estudis no reglats que han de ser accessibles a tots els grups i estaments socials i culturals del nostre municipi.

 

Hem de promocionar el treball en equip, la creativitat, el pensament disruptiu, el pensament crític.

 

Mesures:

 

 • Projecte Escolar Municipal partint del consens.

 

 • Consell Escolar Municipal que incentivi la CORRESPONSABILITAT entre els diferents agents educatius (AFAs, Departament, Escola de Música, Aula de Gent Gran, Aula d’extensió universitària)

 

 • Consells d’Infants i Joves Municipals

 

 • Escola de Mares i Pares

 

 • Proposem i promourem la visió coordinada entre diferents etapes educatives.

 

 • Promourem la construcció d’un segon institut per a donar l’opció de crear dos instituts/escola en el nostre municipi i descongestionar el nostre institut.

 

 • Donarem suport a l’aprenentatge i ús de la llengua catalana oferint cursos gratuïts dirigits a nova ciutadania i a aquelles persones que en mostrin interès i necessitat.

 

 • Promourem l’aprenentatge de la llengua catalana a diferents nivells en el nostre municipi.

 

6. Cultura i Esports

La cultura ha de ser, juntament amb l’esport, un eix vertebrador del poble i la seva identitat.

 • Executarem l’obra del teatre auditori.

 

 • Redimensionarem les instal·lacions culturals a les necessitats actuals del poble.


 

 • Fomentarem la lectura entre els infants i els adults amb més activitats a la biblioteca relacionades amb els llibres i la lectura., a les escoles i a les entitats de Matadepera.


 

 • Promourem el lligam amb la tradició pagesa del nostre poble, com recullen les tradicions populars com la Festivitat de Sant Sebastià.


 

 • Farem un museu visitable i obert a tothom sobre la Matadepera del passat.


 

 • Adequarem les zones esportives perquè hi hagi pacificació de trànsit i senyals viaris de preeminència per als vianants i els ciclistes.


 

 • Promocionarem els esports de llarga tradició i pràctica a Matadepera com el hoquei, el patinatge, el bàsquet, l'halterofília o el futbol.


 

 • Participarem activament de les competicions i els jocs escolars per fer del poble un referent de la qualitat de vida i la transmissió a través de la pràctica esportiva.


 

 • Promocionarem esports relacionats amb el medi natural des de l’escrupolositat i la cura pel medi ambient.

 

7. Empresa i comerç

 

Volem ser un poble viu, revitalitzat, en el què l’estructura principal de municipi sigui el comerç com a eix vertebrador de comunitat, com a element principal de cohesió social.

 

Volem un comerç resilient, adaptable als canvis i a la tecnologia, capaç de sobreviure a les crisis que puguin venir en el futur.

 

Volem un comerç modern i innovador que generi una experiència de compra als veïns i veïnes d’una forma sostenible.Volem uns carrers plens de vida, bonics i acollidors.

 

Mesures:

 

 • Embelliment dels principals carrers comercials del poble, de les seves façanes, amb il·luminació sostenible i elements de vegetació natural que s’integri al paisatge urbà.

 

 • Estudiarem i assenyalarem els itineraris comercials recomanats pels vianants i pels cotxes.

 

 • Potenciarem les zones de pàrquing del poble mitjançant senyalització clara i específica.

 

 • Millorarem els aparcaments gratuïts del casal de cultura, del camp de futbol i del vial de la riera, i la seva accessibilitat al pàrquing municipal, esepcialment la tercera planta bruta i fosca més l'acondicionament del pàrquing del vial de la riera.

 

 • Publicitarem l’oferta comercial existent als mitjans de comunicació local.

 

 • Instal·larem plafons publicitaris lluminosos al carrer per promoure l’oferta comercial local.

 

 • Fomentarem un mercadal setmanal obert al comerç local.

 

 • Fomentarem l’oferta de producte tradicional, ecològic i a granel.

 

 • Fomentarem la creació d’un “market” que faci néixer i créixer la marca “Matadepera”.

 

 • Construirem un espai de coworking per a autònoms i petites empreses i un espai de “makers” per a artesans i/o artistes.

 

 • Potenciarem una plataforma per a unificar compres als establiments del poble i que t’ho portin a domicili amb consens dels comerciants.

 

 • Crearem i fomentarem un consell pel comerç per tal de compartir de forma periòdica amb els comerciants el ple intercanvi d’idees i execució de projectes.

 

 • Garantirem els recursos adients a la promoció del comerç local.

 

 • Programa d’ajut d’accés a les noves tecnologies per a comerços, autònoms i aturats.

 

 • Facilitarem al comerç local l’accés a un domini web i a una pagina a un preu simbòlic.

 

 • Estudiarem la viabilitat de reduir les taxes de residus com menys residus es generin per part dels comerciants. 

 

8. Urbanisme

Volem un poble amable, lliure d’obstacles que dificultin la mobilitat de persones amb diversitat funcional, gent gran, famílies amb infants. Volem que el jovent i les famílies puguin continuar vivint al poble encara que les seves circumstàncies vitals hagin canviat. Volem que l’espai públic reverteixi en el seu ús als veïns i veïnes.

 

Mesures:

 

 • Retirarem els cables obsolets i pals de fusta enclavats al mig de la via.

 

 • Promourem i facilitarem el soterrament dels cables i instal·lacions aèries que envaeixen els nostres carrers i façanes.

 

 • Retirarem les barreres arquitectòniques que trobem en els nostres carrers, parcs i espais comuns.

 

 • Millorarem les voreres segons estudi i pla preestablert.

 

 • Revisarem les canalitzacions d’aigua en zones inundables.

 

 • Analitzarem els talls de subministrament elèctric quan plou.

 

 • Revisarem els hidrants (quantitat i compliment de normativa).

 

 • Promourem que la Unió Excursionista de Matadepera pugui tenir un espai propi per atendre les seves necessitats al poble.

 

 • Millorarem els accessos al poble.

 

 • Promourem la construcció d’habitatge social sostenible.

 

 • Promourem un programa que embelleixi els nostres carrers principals, Matadepera Bonica.

 

 • Promourem un procés participatiu sobre el futur del camp de Golf Municipal


 

2. Eix Seguretat

 

Elaborarem el Pla de seguretat locali l’implantarem com a eina de millora de la seguretat pública en tots els àmbits:

 

 1. FOC:

 • Millora i condicionament dels hidrants. Determinar el nombre necessari i el seu funcionament actual.

 

 • Millora del conveni amb els ADF per definir o ampliar les franges de protecció d’incendis


 

 • Preveure un espai per a atendre unes 1000 persones en cas d’haver d’evacuar els seus habitatges.

 

 1. FENÒMENS METEOROLÒGICS SEVERS:

INUNDACIONS:

 

 • Identificar les zones inundables (ACA i POUM).

 

 • Establir les zones no urbanitzables en els espais de risc.

 

 • En zones ja urbanitzades, establiment de detectors automàtics en zones estudiades per a preveure vingudes sobtades d’aigua.

 

NEVADES I VENT:

 

 • Cal pla d’actuació de neteja i/o prevenció que estableixi les vies prioritàries d’actuació.

 

 1. VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

 • Estudi de violència de gènere al poble (transparència en les dades, font Policia Local).

 

 • Ampliar la visió de gènere a la Regidoria de Joventut.

 

 • Potenciar el Servei d’Assessoria Jurídica gratuït mensual al municipi.

 

 

 1. SEGURETAT POLICIAL I ACCIDENTS DE TRÀNSIT:

 • Transparència i coordinació de tots els agents, incloses les accions de govern.

 

 • Millora en la informació i transparència de les dades.

 

 • Planificació que permet diagnosticar, analitzar, reflexionar i prendre decisions col·lectives en relació amb el moment actual i els riscos futurs per tal d’adaptar-nos als canvis i a les noves exigències ciutadanes.

 

 • Formació tecnològica de la Policia Local.

 

 • Més recursos tecnològics de comunicació pels agents (moto elèctrica, intercomunicadors).

 

 • Foment de la mediació en la conflictivitat interveïnal i el Servei d'Orientació Jurídica.

 

 

Mesures

 • Crearem el Consell Municipal de Seguretat de Matadepera per tal de que la participació de tothom estigui representada.

 

 • Publicarem trimestralment les dades estadístiques de seguretat complint amb la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva d’homes i dones i de transparència. (es podria fer en els 100 primers dies de mandat)

 

 • Dotarem a la policia local de personal suficient per poder destinar tots els i les agents a tasques policials i no les administratives. Respecte els robatoris en domicilis, continuarem amb el compromís que es va adoptar i el que vàrem fer públic: en cas que els robatoris augmentin altre cop, contractarem vigilància privada fins a resoldre la situació.

 

 • Signarem el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci i treballarem perquè es compleixi en tots els àmbits públics i privats. (es podria fer en els 100 primers dies de mandat)

 

 • Elaborarem l’ordenança de creació i manteniment de franges de baixa combustibilitat per garantir la seguretat de tots davant els incendis forestals.

 

 • Facilitarem que el Duprocim sigui una eina digital de ràpida consulta i activació dels plans de protecció civil, i ho vincularem a l'avís als ciutadans i ciutadanes de forma immediata.

 

 • Realitzarem campanyes de formació i sensibilització davant les emergències dirigides a tota la població amb la participació dels bombers voluntaris de Matadepera, els ADF, la policia local i els mossos.

 

En l’àmbit de la tecnologia creiem que cal millorar

 

 • Les instal·lacions de línies de telecomunicacions i soterrament dels punts alçats de les línies de fibra òptica.

 

 • Millora i elements de control de la xarxa pública Wi-Fi. (Creació del portal d’auto-abastament)

 

 • Creació d’un banc de temps digital per a crear sinergies entre veïns. (Jardineria, informàtica, cuina, cuidadors, etc.)

 

 • Afegir cursos d’introducció a les Noves Tecnologies al catàleg d’activitats del casal de cultura.

 

 • Millora del accés a la informació al portal de l’ajuntament.

 

 • Revisió del Pla operatiu de les Tecnologies de la Informació de l’Ajuntament.

 

 • Revisió interna (1a) – Revisió de contractes (2a) – Revisió de seguretat (3a)

 

 • Interna : Llicències, Equipaments, Serveis externs.

 

 • Contractes : Llicències, Programari, Manteniments i renovacions.

 

 • Seguretat :1er Auditoria, 2on PenTest (test de penetració), 3er BrightScore (reputació digital de l’Ajuntament),4rt PRD (Pla de recuperació de desastres) , 5è Certificació.

 

 • Millora i apropament a les xarxes socials. (Comunity Manager a temps complert)

 

 • Programa de formació continuada als diferents serveis públics de l’Ajuntament sobre tecnologia. (Auto-formació)

 

 • Auditoria externa per al compliment del RGPD, especialment en els edictes.

 

 • Millora de les àrees de cobertura mòbil de les zones residencials.

 

 • Foment del soterrament de la línia d’alta tensió.


 

Mesures d’eficiència tecnològica

 • Pla de millora i sostenibilitat de l’energia (conjuntament amb la regidoria de serveis) als equipaments municipals (energia verda)

 

 • Pla de millora i modernització de l’enllumenat públic 100% LED: control remot de la regulació de la luminescència dels fanals en funció de la llum atmosfèrica, i cèl·lules de presència per evitar la contaminació lumínica.


 

 • Creació d’un espai virtual de suggeriments per als veïns.


 

 • Creació d’una aula virtual per l’accés a les noves tecnologies.


 

 • Foment de les xerrades per a la divulgació tecnològica. (Seguretat a la xarxa, domòtica, energies renovables, Apps per la vida quotidiana).


 

 • Programa d’ajut d’accés a les noves tecnologies per a comerços, autònoms i aturats.


 

 • RFA de comunicacions: concurs públic per la xarxa interna de comunicacions


 

 • RFA d’equipaments: concurs públic pels equipaments.


 

 • Cloudificació de solucions.


 

 • Creació d’un pla operatiu per a la legislatura.


 

 • Dimensionament del departament de les Tecnologies de la Informació: anàlisi previ de recursos humans i mitjans


 

 • Programa : Administració 0 paper. (Model documental digital) + (Signatura IDCat)


 

 • Inventari digital


 

 • Programa d’impuls a la innovació local.

 

3. Eix Sostenibilitat

 

Matadepera, municipi amb 25,2 km2 de territori i amb una superfície forestal d’aproximadament 2.000 hectàrees entre boscos i matollars, porta del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, amb l’emblemàtic pic de La Mola (1.095m d’alçada) presidint-lo, requereix d’una molt especial atenció pel que fa a polítiques mediambientals i de sostenibilitat.

 

Atenent als diferents aspectes a tenir en compte per a fer polítiques mediambientals efectives i dirigides a avançar cap a un model social més sostenible i bel·ligerant contra el canvi climàtic. Volem que aquestes polítiques resultin un alicient per a que la ciutadania evolucioni envers una millora en els hàbits energètics i de consum, sempre des d’una perspectiva pedagògica, constructiva, alentant i donant suport efectiu a totes les iniciatives de la ciutadania que es dirigeixin en aquesta direcció i sense oblidar la urgència en l’adopció de mesures contundents per a aturar l’escalfament global del planeta.

 

Àmbits d’actuació:

 1. Gestió forestal:

 • Impulsar en coordinació amb la Diputació de Barcelona, d’un Pla de Gestió de Boscos orientat a la minimització de riscos d’incendis forestals.

 

 • Aprofitament de la biomassa generada per a l’aprofitament en instal·lacions i equipaments municipals i/o aprofitament per al veïnatge del poble.

 

 • Donar suport material i logístic al cos de Bombers Voluntaris i ADF en la seva tasca diària al municipi. Implica la creació Consell Local de Medi Ambient.

 

 • Aplicar la normativa local de prevenció d’incendis.


 

 1. Fonts d’energia verda:

 

 • Contractació d’un proveïdor de consum elèctric dels equipaments municipals per tal d’assegurar un origen 100% renovable en l’energia elèctrica consumida a nivell municipal.

 

 • Implementació de fonts d’energia renovables (energia fotovoltaica, tèrmica, biomassa o geotèrmica segons les necessitats de cada cas), per als equipaments municipals escoles, casal d’avis, de cultura, pavelló.


 

 • Promoure la implementació de energies renovables als habitatges del municipi mitjançant ajuts a les inversions dels veïns i veïnes que inverteixin en la sostenibilitat dels seus habitatges.


 

 • Assessorament gratuït per part de l’ajuntament en sostenibilitat i estalvi energètic.

 

 1. Pla per a una mobilitat sostenible:

 • Pla de Mobilitat: Estudi de mobilitat del municipi, aplicant millores i reorientant el transport públic cap a les necessitats d’usuaris especialment dependents (infants, joves, gent gran, persones amb discapacitat funcional).

 

 • Promocionar l’ús del transport públic amb campanyes en col·laboració amb Matadepera Comerç.


 

 • Impulsar l’ús del vehicle elèctric amb bonificacions en l’Impost de Circulació de Vehicles.


 

 • Ampliar punts de recàrrega per cotxes elèctrics en llocs d'aparcament estratègics.


 

 • Plantejar noves formes de mobilitat elèctrica compartida amb suport municipal.


 

 • Implementar el CAMÍ AMIC i establir les zones excloses de circulació de vehicles motoritzats.


 

 • Ampliar les zones de carril-bici dins del municipi.

 

 1. Promoció d’habitatge sostenible (veure eix Poble)


 

 1. Concretar mesures efectives per a lluitar contra el canvi climàtic des de diferents vessants:

 • Reforçar la recollida selectiva de residus municipal iniciada per ERC 05/05/2005

 

 • Ampliar el tractament de residus des de la vessant de la REDUCCIÓ. L’objectiu ha de ser RESIDU ZERO fent campanyes actives per a l’eliminació de les bosses de plàstic i altres embolcalls contaminants i l’ús d’envasos reutilitzables (obsequiar amb Bock’n Rolls escoles i instituts, regalar bosses reutilitzables…). S’impulsarà el comerç de producte a granel.

 

 • Premiar les bones pràctiques de reciclatge fent sortejos i promocions entre els usuaris de la Deixalleria.

 

 • Impulsar noves activitats formatives sobre sostenibilitat als diferents centres educatius del poble.

 

 1. Ampliar l’abast de l’educació ambiental en el nostre municipi promocionant la creació d’un Centre de Recuperació i Interpretació de Fauna / Espai d’Educació Ambiental on desenvolupar projectes de reintroducció d’espècies, de recuperació de fauna autòctona i educació d’infants i joves en el respecte envers el seu entorn natural. Es tractaria d’un espai de referència que possibilitarà que infants i joves del Vallès Occidental disposessin d’un espai educatiu de primera línia al mateix temps que es treballa per la conservació de la riquesa faunística del Parc Natural.

 

 1. Recuperar espais per a l’agricultura i la ramaderia local de producte de proximitat i ecològic.

 

 1. Gestionar i preservar els espais naturals per a protegir camins i corriols d’usos abusius (Corriol dels Abeuradors) d’excursionisme incontrolat o vehicles no autoritzats (motocicletes)

 

 1. Foment del mercat del dijous, amb possibilitat d’inclusió de parades amb producte ecològic i a granel.