Què pensen fer amb tots aquests impagats que pugen al voltant de 155.000 €

Anna Piñol

En la meva última pregunta seria respecte als impagats del 2021 que segons consta a la Junta de Govern del 13 al 12 del 2021 a la pàgina 4, puja a 155.000 euros que són a uns 750 rebuts pendents de cobrar si no m'equivoco.

Hem constatat que en el darrer mes han començat a fer compensacions a crèdit per intentar resoldre aquesta qüestió. Què pensen fer per recobrar aquesta quantitat?

Bet Fonollosa

S'intenta cobrar des de l'Ajuntament un cop des de l'Ajuntament es diu no es pot cobrar es passa a l'organisme l'organisme té la funció de fer l'executiva. Després ells són els que són responsables de fer el cobrament d'aquests rebuts.

Sí que és cert que al cap d'un temps per els motius que ja estan marcats n'hi ha uns que ja es donen de baixa i es declaren com incobrables sinó estarien sempre en la comptabilitat com pendent de cobrament de tenir uns drets reconeguts però que no són veritat que per tant es donen de baixa.

Anna Piñol

Ens sembla una xifra alarmant. I posats a demanar com que estem en un moment de precs i preguntes els demanem si ens poden fer el favor de facilitar-nos tots els valors o quantitats totals en concepte impagats que hi ha hagut a l'Ajuntament en els darrers vuit anys.